oferta kursy doskonalące

kursy doskonalące

ROK SZKOLNY 2015/2016
Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty KURSÓW DOSKONALĄCYCH, w ramach kształcenia ustawicznego. Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

Zapraszamy!

Regulamin kursów doskonalących

Cennik kursów doskonalących

W najbliższym czasie:

Poznań 5 marca  2016 roku

" Jak rozpoznać potencjał ucznia, czyli indywidualizacja nauczania w praktyce "

Program kursu:
 • Wprowadzenie – Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle    ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 30 kwietnia 2013 r.  (1
 • O różnych typach inteligencji – wokół artykułu Piotra Cieślińskiego pt. „Nie ma głupich Jasiów”
 • Nauczyciel wobec indywidualnych potrzeb uczniów;  poziomy indywidualizacji, planowanie pracy polonisty z  uwzględnieniem poziomów wymagań.

Polecenie dla grup  Zaplanujcie  dwa zadania sprawdzające tę samą umiejętność; jedno na poziomie podstawowym, drugie na poziomie ponadpodstawowym. 

Prezentacja , omówienie zadań.

 • Dziecko nadpobudliwe i nadruchliwe.
 1. Najistotniejsze zasady pracy z uczniem z ADHD
 2. ŻELAZNA ZASADA”, czyli to co musi sprawdzić nauczyciel przed wyjściem dziecka z ADHD z klasy:
 • Uczeń nieśmiały w klasie szkolnej

A. Charakterystyczne cechy  ucznia nieśmiałego

B. Zasady postępowania z dzieckiem nieśmiałym w szkole

 • Nauczyciel wobec ucznia z dyslalią
 1. Rozpoznawanie zaburzeń – dyslalia, dysleksja
 2. Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej
 3. Ćwiczenie – propozycja pracy z dyslektykiem
 • Przykłady ćwiczeń do pracy z uczniem dyslektycznym
 • Przegląd metod i form pracy ułatwiających skuteczne uczenie się - metody oparte na działaniu ucznia
 1. drzewko decyzyjne; przykłady  

B. Debata „za” i „przeciw”; przykłady

 • Podsumowanie  – refleksja na temat skuteczności metod
 • Metaplan; przykłady
 1. Mapa mentalna – zasady tworzenia map, prezentacja działań lekcyjnych w klasie
 • Indywidualizacja kształcenia  poprzez   rozwijanie współpracy uczniów; podstawowe zasady skutecznej współpracy dla rozwiązania problemu
 • Ćwiczenie - planowanie lekcji rozwiązywania problemów
 • Uczeń zdolny w klasie szkolnej; wyzwania dla nauczyciela, dla ucznia; przykłady pracy
 1. Metoda grup eksperckich – ćwiczenie obraz kobiety na przestrzeni wieków
 2. Działania projektowe – przykłady pracy
 • Cechy oceniania kształtującego sprzyjające indywidualizacji pracy
 • Podsumowanie zajęć; świadomość czynników wspierające proces kształcenia – dobre planowanie, właściwy dobór metod, ocenianie wspierające rozwój ucznia

Kurs trwa 10 godzin ( 9:00 – 17:30 ), koszt - 150 zł.

 

Poznań 19 marca 2016 roku

" Teksty kultury na lekcjach języka polskiego "

 

Program kursu:

 • Wymagania podstawy programowej w zakresie kształcenia kulturowego - lektura obowiązkowa
  w szkole podstawowej i gimnazjum, film w edukacji polonistycznej.
 • Analizowanie różnorodnych materiałów metodycznych związanych z edukacją filmową, ćwiczenia – planowanie dla uczniów zajęć z wykorzystaniem filmu, dobór efektywnej metody, prezentacje, dyskusja.
 • Analizowanie różnorodnych materiałów metodycznych związanych z pracą nad dłuższym tekstem literackim; zachęcanie do czytania poprzez wybór odpowiednich tekstów, przygotowanie ucznia
  do czytania, planowanie zajęć z wykorzystaniem motywujących do pracy metod.
 • Refleksja – kiedy jakiej metody użyć? Wymiana doświadczeń

Podsumowanie zajęć – teksty kultury w polonistyce szkolnej.

Kurs trwa 10 godzin ( 9:00 – 17:30 ), koszt - 150 zł.

 

Poznań 2 kwietnia 2016 roku


" Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych"

 Program kursu:

- Realizacja uprawnień i zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. 
- Zasady oceniania pracy nauczyciela i dyrektora szkoły, proponowane zmiany.
- Ustalanie  kwalifikacji zawodowych nauczycieli, nowe przepisy.
- Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem w świetle przepisów KN, ustawy o systemie oświaty i Kodeksu pracy.
- Aktualne uregulowania prawne w zakresie uprawnień emerytalnych nauczycieli i możliwości korzystania ze świadczenia kompensacyjnego.

- Wybrane zagadnienia z awansu zawodowego nauczyciela
- Czas pracy i ustalanie wynagrodzenia nauczycieli

Kurs trwa 4 godzin ( 12.30 - 15:45 ), koszt - 70 zł.


Poznań 9 kwietnia 2016 roku

" Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle rozporządzenia MEN z czerwca 2015 roku"

Program kursu:

 • Niełatwa sztuka oceniania – wprowadzenie
 • Zasady oceniania kształtującego a obowiązujące prawo w zakresie oceniania
 • Między behawioryzmem a konstruktywizmem – ocenianie  kształtujące w świetle koncepcji pedagogicznych.
 • Stawianie celów nauczania i uczenia się w kontekście oceniania kształtującego
 • Podstawowe założenia oceniania kształtującego; ustalanie kryteriów wymagań dla ucznia
 •  Podstawowe założenia oceniania kształtującego; świadomość różnic oceny sumującej,    kształtującej, oceniania zewnętrznego, poziomy wymagań, samoocena i ocena koleżeńska. 
 • Rola informacji zwrotnej w ocenianiu kształtującym
 • Stawianie pytań problemowych
 • Samoocena i ocena koleżeńska
 • Mocne i słabe strony naszego systemu, ewaluacja szkolnego systemu oceniania.

Kurs trwa 10 godzin ( 9:00 – 17:30 ), koszt - 150 zł.


Poznań 16 kwietnia 2016 roku

" Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne "

 Program kursu:

 • różnorodność dyscyplin wchodzących w skład arteterapii; przybliżenie poszczególnych  rodzajów terapii w ramach arteterapii, twórczość dziecka a twórczość osoby dorosłej, pedagogika twórczości
 • chromo terapia – barwa i jej działanie terapeutyczne, wykorzystanie kolorów w działaniach terapeutycznych (sztuki plastyczne, choreoterapia, socjoterapia, muzykoterapia); polisensoryczne działania terapeutyczne
 • emocje w naszym ciele – elementy choreoterapii (praca z oddechem)
 • rysunek jako forma nawiązania dialogu z trudnym rozmówcą – tworzenie własnego katalogu ilustracji pomagających w prowadzeniu trudnych rozmów
 • dialog – znaczenie komunikacji pozawerbalnej w terapii (elementy muzykoterapii i choreoterapii)

 

Kurs trwa 8 godzin ( 9:00 - 16:00 ), koszt - 130 zł.Poznań 21 maja 2016 roku


" Motywowanie i aktywizowanie ucznia w toku lekcyjnym "

Program kursu:

 • Współczesna młodzież w badaniach psychologów.
 • Ogólny przegląd metod.
 • Behawioryzm i konstruktywizm w organizowaniu procesu dydaktycznego.
 • Metody aktywizujące; struktura zajęć, sposoby zakończenia pracy, zakładane cele  rola nauczyciela i rola ucznia, piramida zapamiętywania, warunki wprowadzania metod aktywizujących.
 • Podstawowe zasady pracy w zespole rozwiązującym problem, etapy lekcji.
 • Analiza poleceń dla grupy rozwiązującej problem.
 • Ćwiczenia – redakcja poleceń, planowanie lekcji rozwiązywania problemu.
 • Różne formy współpracy w zespole; RAFT – rola pisarza, adresat, forma tekstu, temat; Metoda posłańca grupy; Metoda grup eksperckich; Rankingi (uszeregowywanie); Drzewko decyzyjne; debata; meta plan; mapa myśli; projekt edukacyjny,    itd..
 • Ćwiczenia – planowanie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wybranej metody, prezentacje, dyskusja
 • Refleksja – kiedy jakiej metody użyć?

Kurs trwa 10 godzin ( 9:00 – 17:30 ), koszt - 150 zł.